Každý problém má své řešení...
Advokátní kancelář Surga, Tejrovský, Oškrdal, sdružení advokátů

Aktuality

 

Z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 31 Cdo 353/2016 

Podle právní úpravy účinné do 31. prosince 2013, resp. do 31. prosince 2014 (k tomu srov. 3064 o. z.) bylo možné nabýt vlastnické právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka, a to na základě dobré víry nabyvatele v zápis do katastru nemovitostí.

 

Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 ICdo 34/2015

Jestliže bytové jednotky byly zapsány do katastru nemovitostí (na základě prohlášení vlastníka) a vlastnické právo k nim nabyly další osoby, nelze podle § 1167 o. z. po 1. lednu 2014 prohlášení vlastníka prohlásit za neplatné.

 

Zákon o registru smluv

Dne 1. 7. 2016 vstupuje v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který stanoví nové povinnosti povinným subjektům. Od 1. 7. 2017 bude platit, že povinně zveřejňované smlouvy nabývají účinnosti až dnem uveřejnění v registru. Od 1. 7. 2017 bude dále platit, že pokud nebude smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, pak bude ze zákona od počátku zrušena.

 

Odpovědnost členů orgánů společnosti

Rekodifikace přínáší určitý posun v odpovědnosti členů orgánů právnických osob. 

 

Rekodifikace

Novým občanským zákoníkem se řídí jak vztahy mezi nepodnikateli tak vztahy podnikatelů a spotřebitelů i vztahy mezi podnikateli při jejich podnikání. V některých případech jsou stanoveny odchylky chránící spotřebitele nebo stanovící přísnější pravidla v podnikatelských vztazích.