Každý problém má své řešení...
Advokátní kancelář Surga, Tejrovský, Oškrdal, sdružení advokátů

Aktuality

 

Dopady pandemie do smluvních vztahů

Pandemie koronaviru, která je pro Evropu nepochybně největší výzvou od roku 1945, převrátila naruby mnoho životů. Jak se může její vliv projevit ve smluvních vztazích? 

 

Nejvyšší soud ČR k možnosti započtení nejisté nebo neurčité pohledávky

"Nebylo by správné, aby na základě citovaného ustanovení mohl soud odhlédnout od jakékoli vzájemné pohledávky žalovaného dlužníka, pokud proti ní žalující věřitel uplatní racionální argumentaci, neboť tím není řízení o žalobou uplatněné pohledávce bez dalšího zdržováno. Za nejistou a neurčitou ve smyslu § 1987 odst. 2 o. z. není pohledávku uplatněnou k započtení podle § 98, věty druhé, o. s. ř. povětšinou namístě označit, pakliže pochybnosti o její existenci vyvolává toliko spornost právní kvalifikace, nikoli problematičnost zjišťování skutkových předpokladů jejího vzniku.“

 

Využití úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR pro vnitrostátní nákladní dopravu

Pro přepravu věcí ve vnitrostátní dopravě bude od 1.1.2019 platit úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR vyhlášená pod č. 11/1975 Sb. Zásadním dokumentem je podle této úmluvy nákladní list, který je dokladem o uzavření přepravní smlouvy i o jejím obsahu (na rozdíl od „náložného listu“, který je cenným papírem, se kterým je spojeno právo na vydání zásilky). Podle úmluvy platí mimo jiné omezení odpovědnosti výše náhrady škody za ztrátu zásilky nebo její poškození (s možností sjednat za příplatek odpovědnost neomezenou).

 

Z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 31 Cdo 353/2016 

Podle právní úpravy účinné do 31. prosince 2013, resp. do 31. prosince 2014 (k tomu srov. 3064 o. z.) bylo možné nabýt vlastnické právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka, a to na základě dobré víry nabyvatele v zápis do katastru nemovitostí.

 

Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 ICdo 34/2015

Jestliže bytové jednotky byly zapsány do katastru nemovitostí (na základě prohlášení vlastníka) a vlastnické právo k nim nabyly další osoby, nelze podle § 1167 o. z. po 1. lednu 2014 prohlášení vlastníka prohlásit za neplatné.

 

Zákon o registru smluv

Dne 1. 7. 2016 vstupuje v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který stanoví nové povinnosti povinným subjektům. Od 1. 7. 2017 bude platit, že povinně zveřejňované smlouvy nabývají účinnosti až dnem uveřejnění v registru. Od 1. 7. 2017 bude dále platit, že pokud nebude smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, pak bude ze zákona od počátku zrušena.

 

Odpovědnost členů orgánů společnosti

Rekodifikace přínáší určitý posun v odpovědnosti členů orgánů právnických osob. 

 

Rekodifikace

Novým občanským zákoníkem se řídí jak vztahy mezi nepodnikateli tak vztahy podnikatelů a spotřebitelů i vztahy mezi podnikateli při jejich podnikání. V některých případech jsou stanoveny odchylky chránící spotřebitele nebo stanovící přísnější pravidla v podnikatelských vztazích.