Každý problém má své řešení...
Advokátní kancelář Surga, Tejrovský, Oškrdal, sdružení advokátů

Obory

Naše advokátní kancelář se zaměřuje především na poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva.

V oblasti korporátní agendy naše činnost zahrnuje zejména

 • zakládání obchodních společností
 • příprava, organizace a řízení valných hromad
 • akvizice, převody obchodních podílů a akcií
 • právní due diligence
 • ochrana práv většinových a menšinových společníků
 • změny základního kapitálu
 • přeměny obchodních společností a družstev – fúze, rozdělení, squeeze out, převzetí jmění, změny právní formy
 • likvidace a zrušení společností
 • příprava, kontrola a aktualizace vnitřních předpisů
 • obchodní rejstřík a sbírka listin

V oblasti závazkových vztahů naše služby zahrnují

 • vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy a podobně) včetně tvorby všeobecných smluvních podmínek
 • poradenství při uzavírání smluv a při jejich plnění
 • hospodářská soutěž
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • obrana před neoprávněnými nároky
 • směnky
 • vztahy související s úpadkem a insolvenčím řízením

V oblasti právních vztahů k nemovitostem poskytujeme tyto právní služby

 • komplexní příprava smluvní dokumentace pro koupě a prodeje nemovitostí
 • darovací smlouvy, zástavní smlouvy, věcná břemena, předkupní práva
 • bytová problematika
 • řešení vztahů bytových družstev
 • problematika společenství vlastníků jednotek
 • jednání s katastrálními úřady
 • zastupování v územním a stavebním řízení
 • nájmy a podnájmy bytů a nebytových prostor i celých nemovitostí
 • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
 • vztahy mezi spoluvlastníky
 • konzultační a poradenské služby v rámci developerských projektů (rezervační smlouvy, úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene)
 • advokátní úschova kupní ceny nemovitostí

Své klienty komplexně právně zastupujeme v následujících řízeních:

 • obchodní spory
 • civilní spory
 • nároky proti státu
 • pracovněprávní spory
 • rozhodčí řízení
 • insolvenční řízení
 • exekuční řízení
 • správní řízení
 • zastupování před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • řízení před katastrálními úřady
 • stavební řízení
 • řízení před živnostenskými úřady
 • řízení před jinými ústředními orgány státní správy

 

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme služby jak zadavatelům při organizaci zadávání veřejných zakázek, tak uchazečům při jejich účasti ve výběrových řízeních. 

 • komplexní poradenství zadavatelům veřejných zakázek i tzv. zakázek malého rozsahu
 • konzultace a kontrola nabídek uchazečů z hlediska splnění veškerých právních náležitostí podávaných nabídek
 • účast a poradenství při otvírání obálek a posouzení nabídek
 • zastupování zadavatelů a uchazečů ve fázi ochrany uchazečů proti nesprávnému postupu zadavatele (zpracování námitek proti postupu zadavatele, zastupování v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, přezkum uchazečem podaných námitek z pozice zadavatele)
 • zastupování zadavatele či uchazeče v řízení o správních deliktech v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

Právní služby poskytujeme též v těchto oborech

 • Pracovní právo - pracovní smlouvy, změny a ukončení pracovního poměru, zákaz konkurence, vypracovávaní vnitřních směrnic a pracovních řádů upravujících práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců.
 • Rodinné právo – úprava poměrů za trvání manželství, rozvodová řízení a vypořádání všech vztahů bývalých manželů (zúžení či rozšíření SJM, úprava poměrů nezletilých dětí, spory o výživné, rozvody manželství na základě dohody obou manželů).
 • Ochrana osobních údajů - informace o povinnostech správců a zpracovatelů, návrhy vnitřních pravidel k zajištění jejich plnění, registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Loterie a jiné podobné hry - spotřebitelské soutěže, provozování výherních hracích přístrojů a terminálů, kasina.
 • Dědické právo.